Profil badawczy

Profil badawczy Katedry Technologii Paliw

Zespoły badawcze

Zespół Technologii Paliw Stałych i Gazowych

Kierownictwo


dr hab. inż. Grzegorz Czerski – profesor uczelni

Dane adresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw
Zespół Technologii Paliw Stałych i Gazowych
budynek: B3, pokój 304
al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefon

12 617 2906

Poczta elektroniczna

kepw@agh.edu.pl

Strona internetowa zespołu

home.agh.edu.pl/kepw

Główne zagadnienia badawcze

 • procesy pirolizy, spalania i zgazowania paliw stałych
 • koksowanie węgla
 • procesy transportu, dystrybucji i użytkowania paliw gazowych
 • zagadnienia oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w branży paliwowej
 • problematyka ochrony środowiska w energetyce i branży paliwowej
 • racjonalizacja wykorzystania paliw i energii w przemyśle
 • ocena jakości paliw stałych i gazowych

Zespół Technologii Paliw Ciekłych

Kierownictwo


dr hab. inż. Marek Lewandowski – profesor uczelni

Dane adresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw
Zespół Technologii Paliw Ciekłych
budynek: B3, pokój 313
al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefon

12 617 3890

Poczta elektroniczna

lewandowski@agh.edu.pl

Główne zagadnienia badawcze

Zespół Paliw Ciekłych Katedry Technologii Paliw skupia się głównie na obszarach badawczych prowadzących do opracowywania technologii produkcji biopaliw i chemikaliów najnowszych generacji. Obecnie działalność zespołu skupia się przede wszystkim wokół problemu zrównoważonej i efektywnej produkcji biokomponentów do paliw węglowodorowych oraz jako samoistnych paliw wraz z kompleksową analizą ich składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych. Komponenty te pozyskiwane są z odpadów m.in. z przemysłu spożywczego (wytłoki owocowe), przemysłu papierniczego i celulozowego, produkcji biokomponentów 1-generacji (np. ligniny) lub działalności gastronomicznej (odpady kawiarniane) czy mikroalg. Osiągnięcie tego celu realizowane jest szczególnie poprzez zgłębianie następujących obszarów badawczych:

 • procesy termochemicznej konwersji biomasy tj. pirolizy oraz termochemicznego upłynniania w warunkach okołokrytycznych wody oraz rozpuszczalników organicznych, w tym:
  • badanie wpływu zmiennych procesowych na wydajność konwersji,
  • opracowanie efektywnych sposobów separacji i odzysku bioproduktów,
  • wyjaśnianie mechanizmów termochemicznej dekompozycji różnego rodzaju materii organicznej;
 • uszlachetnianie biopaliw i biokomponentów na drodze katalitycznego hydrotreatingu m.in. poprzez:
  • syntezę nowych bardziej aktywnych katalizatorów procesu hydrorafinacji bioolejów,
  • badanie aktywność nowych katalizatorów hydrorafinacji bioolejów prowadzona w warunkach rzeczywistych procesu,
  • syntezy replik węglowych i porowatych krzemionek jako adsorbentów lotnych związków organicznych oraz nośników katalizatorów m.in. do procesu produkcji biodiesla
  • procesy hydroodtlenienia (HDO) olejów roślinnych – reakcje modelowe,
  • modelowe reakcje procesów hydroodsiarczania (HDS) i hydroodazotowania (HDN);
 • mechanizmy utleniania biopaliw oraz konwencjonalnych składników paliw ciekłych,
 • możliwości komponowania paliw alternatywnych wyższych generacji z paliwami konwencjonalnymi,
 • opracowywanie i weryfikowanie wieloetapowych procesów prowadzących do efektywnego zagospodarowania odpadów przemysłowych oraz bioproduktów pozyskiwanych poprzez termochemiczne metody konwersji – koncepcja biorafineri opartej na związkach platformowych (lignina, poliole).

Zespół Procesów Katalitycznych i Adsorpcyjnych w Energetyce
i Ochronie Środowiska

Kierownictwo


prof. dr hab. Monika Motak

Dane adresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw
Zespół Procesów Katalitycznych i Adsorpcyjnych w Energetyce i Ochronie Środowiska
budynek: A4, pokój 403
al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefon

12 617 2123

Poczta elektroniczna

kataliza@agh.edu.pl

Strona internetowa zespołu

kataliza.agh.edu.pl

Główne zagadnienia badawcze

Główny obszar badawczy zespołu to preparatyka, charakterystyka i zastosowanie materiałów, do ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska, procesów katalitycznych i sorpcyjnych takich jak:

 • usuwanie typowych zanieczyszczeń ze ścieków komunalno-przemysłowych,
 • usuwanie nowo identyfikowanych zanieczyszczeń w ściekach, takich jak farmaceutyki i produkty ich metabolizmu,
 • chemiczne zagospodarowanie CO2:
  • suchy reforming metanu DRM,
  • uwodornienie CO2 do metanu lub metanolu,
  • tri-reforming metanu;
 • katalityczne oczyszczanie gazów odlotowych ze spalania paliw kopalnych - deNOx,
 • katalityczne usuwanie CO,
 • katalityczne usuwanie lotnych związków organicznych (LZO),
 • utylizacja odpadów z produkcji biopaliw,
 • otrzymywanie paliw alternatywnych (odwodornienie metanolu do DME).

Zespół Nanomateriałów i Odpadów Węglonośnych

Kierownictwo


prof. dr hab. Jerzy F. Janik

Dane adresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw
Zespół Nanomateriałów i Odpadów Węglonośnych
budynek: B3, pokój 310
al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefon

12 617 2577

Poczta elektroniczna

janikj@agh.edu.pl

Strona internetowa zespołu

home.agh.edu.pl/zamawin

Główne zagadnienia badawcze

Klasyczne i współczesne procesy wytwarzania nowych, modyfikowanych materiałów węglowych i nieorganicznych oraz kompozytów węglowo-nieorganicznych (materiały ceramiczne, półprzewodniki, nośniki katalizatorów, adsorbenty nieorganiczne).
Badania obejmują problematykę:

 • syntezy i konwersji nowych prekursorów do nanokrystalicznych materiałów III-V (związków pierwiastków grup III(13)-V(15) układu okresowego, głównie azotków),
 • stałych i ciekłych surowców petro- i karbochemicznych oraz ich konwersji do materiałów węglowych i grafitowych,
 • modyfikacji surowców j/w takimi dodatkami uszlachetniającymi jak związki metali bądź metaloidów, substancje powierzchniowo-czynne i inne, wiodących do kompozytów węglowo-nieorganicznych,
 • utylizacji odpadów węglowych i węglonośnych.

Zespół Metod Komputerowych w Inżynierii Chemicznej

Kierownictwo


dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski – profesor uczelni

Dane adresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw
Zespół Metod Komputerowych w Inżynierii Chemicznej
al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefon

12 617 4173

Poczta elektroniczna

kwiatkow@agh.edu.pl

Strona internetowa zespołu

www.mk.agh.edu.pl
www.innovations.agh.edu.pl

Główne zagadnienia badawcze

 • modelowanie komputerowe procesów adsorpcji,
 • metody numeryczne w opisie struktury porowatej,
 • metody kwantowo-mechaniczne w analizie struktury porowatej,
 • technologia produkcji adsorbentów węglowych,
 • adsorpcyjne magazynowanie paliw gazowych,
 • wykorzystanie odpadów pochodzenia biomasowego do produkcji adsorbentów,
 • systemy oczyszczania powietrza wentylacyjnego.

Zespół Modelowania i Optymalizacji Komputerowej

Kierownictwo


dr hab. inż. Rafał Buczyński – profesor uczelni

Dane adresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw
Zespół Modelowania i Optymalizacji Komputerowej
budynek: B3, pokój 305
al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefon

12 617 4173

Poczta elektroniczna

zmok@agh.edu.pl

Strona internetowa zespołu

galaxy.agh.edu.pl/zmok

Główne zagadnienia badawcze

 • modelowanie komputerowe i optymalizacja procesów technologicznych,
 • opis matematyczny procesów pirolizy, zgazowania i spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych,
 • obniżanie emisji szkodliwych substancji w spalinach,
 • symulacje numeryczne procesu utylizacji biomasy i odpadów,
 • optymalizacja konstrukcji urządzeń i maszyn,
 • modelowanie procesów katalitycznych,
 • numeryczna mechanika płynów (CFD),
 • przepływy reaktywne,
 • transport ciepła na drodze promieniowania cieplnego,
 • metody odwrotne,
 • jak również szybkie, uproszczone modele procesowe.

Baza aparaturowa

Szczegółowe informacje na temat bazy aparaturowej znajdują się na stronach poszczególnych zespołów badawczych.

Granty badawcze

Wybrane granty badawcze w których uczestniczyli pracownicy Katedry Technologii Paliw:

 • Badania śladu tlenowego i jego znaczenia w półprzewodnikowym kesterycie Cu2ZnSnS4 dla nowej generacji ogniw fotowoltaicznych" – NCN: 2020/37/B/ST5/00151;
 • Opracowanie sposobu zrównoważonej transformacji odpadów z przetwórstwa spożywczego do bio-polioli jako nowej platformy chemicznej – LIDER 0241/L-11/2019; – więcej informacji
 • Prognozowanie dystrybucji Hg i As w procesie spalania węgli kamiennych i brunatnych w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin z wykorzystaniem modeli regresyjnych i sieci neuronowych - LIDER 0183/L-10/2018,
 • Innowacyjny system odazotowania spalin dla kotła energetycznego zasilanego gazem koksowniczym – NCBiR: POIR.01.02.00-00-0261/17,
 • Analiza mechanizmów termochemicznej dekompozycji biopolimerów alkoholi fenolowych w różnych atmosferach reakcji z wykorzystaniem technik sprzężonych Py-GC-MS oraz Py-FT-IR – NCN: 2019/03/X/ST4/01509,
 • Plasma Catalysis for CO2 recycling – Grant Europejski w ramach programu Horyzont 2020 – Maria Skłodowska-Curie Action - MSCA: ITN 813393,
 • Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, zadanie 15: Preparatyka oraz badania fizykochemiczne katalizatorów do suchego reformingu metanu – NCBiR: SP/J/1/166183/12,
 • Syntetyczne i naturalne glinokrzemiany warstwowe jako podstawa wysokopowierzniowych katalizatorów o kontrolowanej strukturze porowatej – NCN: 2016/B/ST5/00242,

Dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje na temat uczestnictwa pracowników Katedry w grantach badawczych można znaleźć na stronach poszczególnych zespołów badawczych.

Konferencje

Pracownicy Katedry Technologii Paliw organizowali lub współorganizowali konferencje:

2020
 • Energy, Fuels, Environment
2019
 • Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki
2018
 • Konferencji Energetyka i Paliwa – Przemysł i nauka – możliwości wspólnych przedsięwzięć w koksownictwie
 • Integracja działalności badawczej studentów WEiP z programem innowacyjnym przedsiębiorstw branży paliwowo-energetycznej
2017
 • Technologia i Eksploatacja Paliw Ciekłych - Wyzwania i Bariery
2016
 • Technologia Paliw - Wyzwania i Szanse
2015
 • Emisja rtęci i możliwości jej ograniczenia w polskim sektorze energetycznym
2009
 • Energochemiczne Przetwórstwo Węgla - szanse i zagrożenia
2003
 • Techniczne, medyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa użytkowania pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach mieszkalnych
All rights reserved © Katedra Technologii Paliw
Realizacja Krzysztof Kogut

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.